Részletek az alapító okiratból

A jelen Alapitó Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hoz létre:

II. AZ ALAPíTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

1. Az Alapítvány neve: Érted 2006 Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 13/B.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

A.) Az Alapítvány létrehozásának tartós közérdekű célja a Budapest XVIII. kerületben élő gyermekek egészségügyi ellátása színvonalának emelése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociálisan rászoruló családok segítése, ismeretterjesztés.

 

B.) Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 

1. A Budapest XVIII. ker. Kondor Béla sétány 13/B. alatti gyermekrendelő eszköz- és műszerparkjának korszerűsítése, az intézmény technikai fejlesztése, gyermekbarát környezet kialakítása, dekoráció,

 

2. Egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód terjesztése, valamint az ezeket népszerűsítő programok szervezése,

 

3. Óvodás- és iskoláskorú gyermekek testi-lelki egészségének megőrzése,

 

4. A mozgás szeretetére nevelés már a várandós- illetve csecsemőkortól, a szülő-gyermek kapcsolat elmélyítésének segítése,

 

5. Szociálisan rászoruló családok segítése, különös tekintettel a gyermekük gyógyítását finanszírozni nem tudó családok segítésére,

 

6. Az intézmény egészségügyi dolgozói szakmai képzésének és továbbképzésének támogatása, a korszerű gyermekgyógyászatban alkalmazott eljárások megismerését célzó tapasztalatcserék és tanulmányutak szervezése,

 

7. Szakkönyvek beszerzése.

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészség megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- , egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

 2. szociális tevékenység, családsegítés,

 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

 10. gyermek- és ifjúságvédelem,

 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás keretében folytatott sporttevékenység kivételével.

Budapest, 2006.07.04.
(Gazda Józsefné)